මිනි-USB කිරීමට USB-සී

නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!